انگور رقم رطبی دیم

rot.JPG

انگور رقم رطبی از تاکستان های دیم در منطقه دشمن زیاری. شهرستان نوراباد ممسنی در استان فارس

اشتراک گذاری در