انگور رقم سمرقندی دیم

sam.JPG

انگور رقم سمرقندی دیم از تاکستان های دیم دشمن زیاری در شهرستان نوراباد ممسنی در استان فارس

اشتراک گذاری در