پیوند پسته

sar.3.JPG

پیوند ارقام مختلف پسته بر پایه بذری فندقی زرند در شهرستان سروستان

اشتراک گذاری در